نسيم خیس کولی
نیمه تابستان

مثل شراب کهنه 

تلخ و شورافکن

تو طلوع تاریخ من هستی

پيام هاي ديگران ()        link        ٢٢ امرداد ۱۳٩۳ - نسیم
گفتی تابستان...

گفتی تابستان ...بهار گل کرد. 

 ... ما زاده شد 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱ امرداد ۱۳٩۳ - نسیم
15

چه میدانستم که باید از تو شعر ساخت...ترانه سرود

من تنها به تو خیره شدم...خیره ماندم 

تنها ترا تماشا کردم بی هیچ حرفی ...هیچ صدایی

حتی تو صدایم را نشنیدی 

من اما تا ابد دنیا را از گذر تصویر تو میبینم

تا ابد

پيام هاي ديگران ()        link        ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ - نسیم
امرداد

طعم خوش زاده شدن در آفتاب امرداد
لذت دوباره زاده شدن در اشتیاق امرداد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱ امرداد ۱۳٩٢ - نسیم
حساب و کتاب

آدم خداوند را نافرمانی کرد

خداوند آدم را عاشق کرد

.

.

بی حساب شدند

پيام هاي ديگران ()        link        ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ - نسیم
14

بله....

.

.

برای چهاردهمین بار

پيام هاي ديگران ()        link        ٢٢ امرداد ۱۳٩۱ - نسیم
امرداد

چگونه شد  که در دست همه آدمیان آینه ای نهادی 

و در مقابل هر آینه لبخند زدی

و آنگاه مرا با آینه ها 

و آینه ها را با لبخند شعبده بازت

نامیرا کردی....

برای ابد

امردادی جاودان من!

پيام هاي ديگران ()        link        ۸ امرداد ۱۳٩۱ - نسیم