سختی سوال

آنکه سختی سوال را بر خود نمی تابد در پستی ناآگاهی می ماند

/ 7 نظر / 47 بازدید
ساغر

سلام نسیم خیس کولی[گل]

یاغ گل سرخ

چه دل تنگت بودم[قلب]

زن-شمن

عزیزم

زئوس

چشمها را بايد ترکاند، قلمها را بايد شکست، کاغذها را بايد به جرم پاکي سوزاند، تا رخوت حضور کلمات را تجربه نکنند، واژگان را بايد دفن کرد و بلافاصله سيفون را کشيد، همه و همه را چنان بايد تا مگر آنکه مرگي مهجور زاده شود. اگر ارزش يک معيار باشد، بيگمان ارزش حيات در جستن مرگ است... آپ شد رسالت خوک