هذیان

هذیان میگویی

تب داری...مستی! گمان عاشقی داری!!

خمار می که بپرد، توهم عاشقی نیز بگذرد

.

صبر کن! عشق را عیار صبر است و درد

صبر است بر درد!

/ 0 نظر / 9 بازدید