متولد امرداد

به زندگی سلام ...

به زندگی و تمام آنچه در جیبهایش پنهان کرده

به لبخند مرموز اما ساده اش

به دستهایش که بخشنده است و گرم 

به زندگی که هیچ قانونی یارای انکارش را ندارد

به زندگی که خودش خودش را میآموزد 

به قلب زندگی که وقتی می تپد راهی جز عاشقی برایت نمی ماند

به زندگی سلام برسانید و بگویید : عاشق شده ام 

لحظه ای پس از تولد... و به تضمین عاشقی نامیرا ام...امرداد گونه 

/ 0 نظر / 10 بازدید