فریاد سکوت

 فریاد نمی زنیم

همان سکوت کفایت میکند...

********************

دیشب

من داد زدم

و فریاد شنیدم

کار احمقانه ای بود. اما اتفاق افتاد

شاید بخاطر حساسیتی که در زمان وجود داشت.

اگرچه او اینجا را نمیخواند. اما من معذرت میخواهم.

از خودم که رفتارم با نوشته ام متفاوت بود

و از او.

اعتراف. ٢۵/۶/٨٨

 

/ 0 نظر / 9 بازدید