دارالاجابه

تو را سوا کرده اند

در دارالاجابه* ترا گرانتر می فروشند.

            *******************************************

وقتی روبروی مزار او ایستاده بودم نه خانواده ام به یادم آمد نه خودم. تنها یاد کسی به ذهنم حمله کرد که میگفت: هیچوقت دست خالی از اینجا برنگشته است. به او گفتم می دانم که بعد از این نیز هیچوقت دست خالی از اینجا بر نمیگردد.... تو هم میدانی..

وقتی روبروی مزار او ایستاده بودم حرفی برای او نداشتم انگار یادم آورده بود که چقدر همیشه دلم برای مهربان خدایم تنگ است. گفتم: مهربانم به حرمت قلبهایی که اینجا نازک می شوند از من غمگین نشو. تو عاشقترین عشاقی، از من نرنج وقتی که سر به هوا و نادانم. مهربان پرودگار من، از من غمگین نشو وقتی که آنی که تو شایسته اش هستی، نیستم.....از من دلگیر نباش وقتی که با همه عشقی که هر سحرگاه و شامگاه به من می ورزی هنوز در اندیشه غیرم.... می دانم تو لطیف ترین لطافتی و مرز محبت را تو تعیین میکنی...تو از من دور نخواهی شد حتی اگر من هرگز شایسته یاد تو هم نباشم....مهربان من....مهربان من...به خاطر اینهمه خوشبختی و شادی عمیق متشکرم!

 

* دارلاجابه : نام رواقی منتهی به مزار مطهر امام رضا. طبقه زیر همکف  

/ 0 نظر / 9 بازدید